top of page
摘要結構

代印須知

代印需知

可接受檔案格式

  • .STP  (推薦)

  • .STEP(推薦)

  • .stl     (須注意檔案尺寸單位)

  • .obj    (須注意無壞檔)

1. STP與STEP 為最不易出錯的檔案交換格式,

     以此格式交換檔案最為保險且安全。

2. STL與OBJ皆不包含檔案尺寸資訊

    故輸出時必須確保單位為毫米(mm)

    而非公分、英吋、或公尺,否則會導致最終成品尺寸誤差。

3. STL與OBJ皆為網面結構,故輸出時將細度請調至高

     檔案大小越高越好,唯一般檔案勿超過20MB

     多曲面檔案(多為雕塑或模型)勿超過200MB。

bottom of page